Hottub

HOTTUB HUREN

Heerlijk genieten van een HOTTUB, gewoon bij je thuis in je eigen tuin, bij een feestje of barbecue,…

Van de hottub kan je het hele jaar door genieten, je zit met je hoofd boven water maar de rest van je lichaam beleeft een heerlijk gevoel van het warme water van ongeveer 37°.

De tub is 1 meter hoog met een diameter van 180cm en een inhoud van ongeveer 1500 l water. De buitenkant is van splintervrij hout, en hierin is een kunststof kuip gemaakt. 

 IMG 20211028 WA0007  IMG 20211028 WA0005  IMG 20211028 WA0009

Het water wordt verwarmd door middel van een houtkachel, naast de kuip.

Van alle relaxatie-technieken die mensen gebruiken is één van de meest effectieve de kracht van warmte. Warme baden worden al eeuwen gebruikt om mensen te helpen ontspannen of om verstijfde en gespannen spieren te verlichten.

IMG 20211028 WA0004

Deze hottub is gemonteerd op een aanhangwagen, en kan zo tot in de tuin gereden worden. Er is een minimale doorgang nodig van 2m20. Het hout om de kachel te stoken wordt meegeleverd.

PeriodePrijs
Weekend € 225
Mid-week € 250
Week € 300

Verhuurvoorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen jumpies en huurder.

Artikel 2 Offertes 

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder nimmer. 

Artikel 3 Annulering huurovereenkomst 

3.1 Huurder kan de overeenkomst tot huur kosteloos annuleren tot 24 uur voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode wordt aangevangen. 

3.2 Indien huurder in strijdt handelt met artikel 3.1 uit deze algemene voorwaarden zal door de verhuurder een boete in rekening worden gebracht van 50% van de totale waarde van de huurovereenkomst. 

3.3 Van lid 3.2 kan worden afgeweken indienen duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat sprake is van overmacht aan de kant van huurder. Dit alles naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en ter beoordeling door verhuurder. 

Artikel 4 Gebruiksvoorwaarden huurder 

4.1 Alle gehuurde materialen dienen door de huurder op zorgvuldige wijze gebruikt te worden. Eventuele verstrekte aanwijzingen of gebruiks- voorwaarden dienen ten alle tijden te worden nageleefd. 

4.2 Schade aan de gehuurde materialen, ontstaan tijdens de huurperiode dienen direct te worden gemeld aan de verhuurder. 

4.3 De huurder is ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde materialen gedurende de huurperiode. 

4.4 De huurperiode vangt aan vanaf de dag zoals omschreven op de huurovereenkomst en eindigt pas na terug ontvangst en controle door de verhuurder van alle gehuurde materialen uit de overeenkomst. 

4.5 Het is de huurder verboden wijzigingen of reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren alleen dan na overleg en uitdrukkelijke toestemming door verhuurder. 

4.6 De huurder gebruikt uitsluitend zuiver en droog brandhout. Het verbranden van minderwaardig hout of materialen is verboden.

4.7 De huurder is ervan overtuigd de nodige veiligheidsvoorschriften na te leveren. Schade veroorzaakt door een ongeluk of onjuist gebruik zijn voor rekening van de huurder. 

4.8 Het gebruik van de hottub is op eigen risico. Gezondheidsproblemen dient u vooraf te laten vaststellen door een arts 

4.9 Kinderen dienen vergezeld te zijn door een volwassene. 

4.10 springen of duiken in de hottuub is verboden.

4.11De hottub heeft een inhoud van 1000 l en mag enkel gevuld worden met leidingwater, geen putwater om verkleuring tegen te gaan.

Artikel 5 Transport 

5.1 De verhuurder plaatst de hottub op een opgegeven plaats door de huurder op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats. Er is een minimum breedte van 2m20 nodig om de aanhangwagen op de afgesproken plaats te plaatsen.

5.2 Verhuurder bericht huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- en/of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen. 

5.3 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen of ophalen van het materieel. Indien huurder hieraan niet voldoet, behoudt verhuurder zich het recht voor kosten in rekening te brengen. 

5.4. De Hottub mag door de huurder niet verplaatst worden zonder toestemming van de verhuurder.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van verkeerd gebruik, beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van de gehuurde materialen, opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode. Daaronder wordt niet verstaan schade als gevolg van normaal gebruik, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode. Ook sporen van drank, kauwgom, confetti, kaarsen, rook- of schroeivlekken vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder 

6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het materieel. De eventuele schade wordt verrekend met de waarborg of er wordt een berekening gedaan van een schadevergoeding. 

6.3 Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder komen. 

6.4 In geval van geschillen zijn exclusief de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout bevoegd. 

6.5 Indien verhuurder aansprakelijk is voor de door huurder geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

7.1 De door huurder gehuurde materialen blijven ten alle tijden eigendom van verhuurder. 

7.2 Huurder vrijwaard de verhuurder voor alle aanspraken van derden op de gehuurde materialen van verhuurder. 

7.3 Het is de huurder verboden de gehuurde materialen te verpanden of te verhuren. 

Artikel 8 Betaling 

8.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de betaling gedaan voor of tijdens levering. 

8.2 Indien huurder nalaat binnen de gestelde termijn de factuur te voldoen is huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

8.3 Aan verhuurder, kan een boete in rekening worden gebracht van 1% van de totale huursom